herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Przedszkole nr 65 z Oddziałami Integracyjnymi "Tarchominek"
Adres:
Pancera 3
Miasto:
03-187 Warszawa
Tel:
22 614 89 09
Fax:
22 614 89 09

dyrektor: Ewa Szypryt

Instytucje podległe:

Przedszkole nr 65 rozpoczęło swoją działalność 1 października 2001 roku w nowej siedzibie przy ul. F. Pancera 3. Budynek ten ma cie-kawą historię. Początkowo budowano go z myślą o przedszkolu, ale na prośbę mieszkańców spowodowaną brakiem szkoły na osiedlu, dokonano adaptacji pomieszczeń i w 1992 roku powstała tu szkoła podstawowa.

W 2000 roku została ona przeniesiona do nowej siedziby przy ul. Strumykowej i wtedy budynek ponownie adaptowano na potrzeby przedszkola dokonując wielu przeróbek budowlanych oraz gruntownego remontu. Wnętrza powstałego przedszkola podobają się dzieciom i zapewniają im dobre warunki do zabawy i nauki. Ciepła kolorystyka stwarza pogodny i przyjazny nastrój. Przestronne sale wyposażone zostały w nowe meble, kąciki zainteresowań i zabawki.

Dzieci mają do dyspozycji salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia umuzykalniające, ćwiczenia gimnastyczne oraz zajęcia integracji sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych. Duży hol jest miejscem spotkań wszystkich przedszkolaków w czasie uroczystości przed-szkolnych, teatrzyków i bali.

W nowym przedszkolu utworzono 5 oddziałów przedszkolnych, w tym 3 integracyjne, do których uczęszcza 120 dzieci. Powstanie grup integracyjnych jest zgodne z ideą umożliwienia wszechstronnego rozwoju dzieciom niepełnosprawnym oraz włączania ich w grupę rówieśniczą. Grupy integracyjne są mniej liczne, a nad zabezpieczeniem wszelkich potrzeb dzieci niepełnosprawnych czuwa poza wychowawcą nauczyciel wspierający. Wspólnie tworzą oni atmosferę, w której dzieci uczą się wrażliwości i zrozumienia siebie nawzajem.

Aby oddziaływania stymulujące rozwój dziecka były odpowiednio zaplanowane i zorganizowane, zespół specjalistów (psycholog, logopeda, terapeuta SI, nauczyciele wspierający) opracowuje indywidualne plany i programy terapii. Zespół ten współpracuje z placówkami zajmującymi się rehabilitacją dzieci w celu zapewnienia korelacji oddziaływań terapeutycznych.

Pamiętając o szczególnej roli rodziców w procesie wychowania terapeuci starają się wykorzystać wiedzę rodziców o ich pociechach. Jest to najważniejsze źródło informacji o potrzebach, możliwościach i emocjach dziecka. Celem integracji w przedszkolu jest stworzenie wychowankom niepełnosprawnym jak i zdrowym takich warunków, aby każde dziecko miało szansę do najpełniejszego rozwoju w miarę swoich możliwości.

Włączając dzieci z zaburzeniami rozwoju do grupy rówieśniczej zapewniamy im równe prawa z innymi, ale także i równe obowiązki. Integracja odbywa się poprzez stworzenie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa, korekcyjną pracę indywidualną i kształtowanie w dzieciach umiejętności współpracy i przyjmowania pomocy. Wszystkich obowiązują te same normy moralne i przyjęte zasady wychowawcze.

Zadaniem przedszkola jest wyzwolenie w dzieciach otwartości i wrażliwości na otaczający świat i jego problemy. Ma ono również pobudzać do ekspresji i twórczości oraz nieskrępowanego poznawania świata.

Z dawnej siedziby przedszkola przy ul. F. Pancera 8 została utworzona filia Przedszkola nr 65, do której uczęszcza 75 dzieci. Placówka ta mieści się w niewielkich pomieszczeniach przystosowanych dla potrzeb przedszkolaków na parterze budynku mieszkalnego. Dysponuje również małym ogródkiem przylegającym do przedszkola, z którego chętnie korzystają maluchy bawiące się na znajdującym się tam sprzęcie ogrodowym czy w piaskownicy.

W 2004 r. na terenie ogródka przy ul. F. Pancera 3 został zaadaptowany plac zabaw dla dzieci 5-letnich uczęszczających do filii, dzięki temu przedszkolaki mają do dyspozycji nowy sprzęt rekreacyjno-ogrodowy, z którego chętnie korzystają.

W przedszkolu oraz jego fili zatrudnionych jest 25 pedagogów. Personel obsługowo-administracyjny to 22 osoby. Pracujący w przedszkolu nauczyciele szczególny nacisk kładą na wspomaganie i ukierunkowywanie wszechstronnego rozwoju uczęszczajacych tu dzieci, zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami. Wychowankom proponuje się ciekawe zajęcia edukacyjne, artystyczne, umuzykalniająco-rytmiczne. Rozwija się sprawność językową dzieci, ich zamiłownie do literatury, a także teatru.

Cel strategiczny przedszkola: Przedszkole tworzy warunki emocjonalno-motywacyjne i materialne do wspomagania i ukierunkowania rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w realacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Edukacja przedszkolna jest dla dziecka wielką przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata. Przedszkole zaś jest miejscem zdobywania umiejętności rozwijających dzieciecą aktywność skierowana na orientację ku sobie, ku ludziom, ku światu.

Będziemy dążyć do:

  • kształtowania postawy twórczej dziecka poprzez rozwijanie wrażliwości na problemy, rozwijanie płynności, giętkości i oryginalności myślenia oraz kształtowania optymizmu i odporności na niepowodzenia;
  • kształtowania zachowań asertywnych, rozwijania postawy empatycznej, wzmacnianie dalszej samooceny dziecka oraz będziemy uczyć dzieci rozpoznawania własnych i cudzych emocji, a także sposobów radzenia sobie z nimi;
  • kształtowania prawidłowych relacji z grupa rówieśniczą, umiejętności pracy w zespole, rozumienia i właściwej interpretacji ról społecznych oraz umiejętności skutecznego słuchania i rozumienia innych ludzi;
  • kształtowania postaw prozdrowotnych poprzez nabywanie przez dzieci właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej;
  • uwrażliwianie dzieci na niebezpieczeństwa związane z uczestnictwem w ruchu drogowym oraz wszelkie potencjalne zagrożenia istniejące w najbliższym otoczeniu.


W celu zachęcenia dzieci do obcowania z literaturą piekną kąciki książek są zaopatrzone w ciekawe pozycje, które prowokują do sięgania po nie. Są one często uzupełniane, zmieniane, urządzane są tematyczne wystawki książek, wystawy prac plastycznych dotyczących poznanych utworów.

W pracy przedszkolnej dużą wagę przywiązujemy do korygowania wad wymowy u dzieci. Praca przedszkolnego logopedy koordynowana jest z codzienną pracą nauczycielek z wychowankami. Według jego wskazówek prowadzone są systematyczne ćwiczenia profilaktyczne w celu zapobieżenia wadom wymowy u przedszkolaków.

Ćwiczenia te są prowadzone z całą grupą dzieci, korzystają z nich również wychowankowie, u których stwierdzono już zaburzenia mowy. Ćwicząc narządy artykulacyjne dzieci wypracowują zręczne i celowe ruchy języka, warg i podniebienia. Dziecko bowiem musi mieć wyczucie danego ruchu i położenia poszczególnych narządów, aby zacząć poprawnie wymawiać. W wyniku przeprowadzanych co roku badań logopedycznych jest wyłaniana grupa dzieci do systematycznej pracy nad korekcją wad wymowy. Zatrudniony logopeda pomaga również nauczycielkom w doborze odpowiednich zabaw i ćwiczeń oddechowych, ortofonicznych, rytmizujących, ćwiczeń rozwijających słuch fonematyczny.

Do pracy z dziećmi włączani są również rodzice, proszeni są oni o wykonywanie w domu ćwiczeń odpowiednich dla każdego dziecka. Przedszkolaki, u których stwierdzono bardzo głębokie wady wymowy, oprócz intensywnej pracy w przedszkolu są kierowne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Marywilskiej.

Przedszkole oferuje także zjęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i predys-pozycje dzieci. Są to: zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, nauka języka angielskiego, nauka tańca towarzyskiego, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

Wszystkie dzieci mają możliwość prezentowania nabytych umiejętności w orga-nizowanych przez Białołęcki Ośrodek Kultury czy Białołęcki Ośrodek Sportu konkursach i olimpiadach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia za swe osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Placówka bierze również udział w akcjach charytatywnych o charakterze ogólnopolskim i lokalnym. Regularnie wspomagamy Akcję Bezpośredniej Pomocy Głodującym zbierając zabawki, odzież i artykuły żywnościowe dla najbardziej potrzebujących rodzin. Nasi wychowankowie biorą co roku udział w ogólnopolskiej Akcji "Góra Grosza" organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, z której zebrane pieniądze przeznaczane są na rodzinne domy dziecka.

W grudniu 2004 roku zorganizowaliśmy kiermasz świąteczny, na którym sprzedawane były książki, kalendarze oraz świąteczne ozdoby wykonane przez dzieci i nauczycielki, a zebrane pieniądze zostały w znacznej części przeznaczone na rzecz Fundacji "Zdążyć z Pomocą". Ponadto dzieci z naszego przedszkola zbierały karmę dla bezdomnych zwierząt ze schroniska Na Paluchu.

Placówka podejmuje wszelkie działania zmierzające do integracji rodziny, przedszkola i środowiska. Służą temu spotkania w ramach organizowanych zajęć otwartych dla rodziców, uroczystości i imprez przedszkolnych, festynu rodzinnego. W bieżącym roku nasze przedszkole zaproponowło nowe formy spotkań, a mianowicie rozpoczęły swoją działalność Klub Absolwenta i Klub Rodzica (pierwsze spotkania odbyły się we wrześniu 2005 roku).

Cały personel przedszkola akceptuje każde dziecko, zaspokaja jego podstawowe potrzeby psychiczne: bezpieczeństwa i kontaktu emocjonalnego. Dziecko w swoich zabawach czuje, że jest lubiane, ma zaufanie do wychowawczyń, wie, że może zwrócić się do nich z każdym problemem. Właśnie respektowanie podmiotowości dziecka, widzenie w nim osoby, której przysługuje autonomia, która ma prawo do samostanowienia, która ma określone potrzeby i dążenia, jest naczelną zasadą, którą kieruje się przedszkole. Odzwierciedla to piosenka, którą chętnie śpiewają dzieci:

Bo najfajniej przecież jest w naszym przedszkolu,
tutaj dzieci bawią się i jest wesoło
panie bardzo lubią nas i przytulają
i dlatego chcę tu być...

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17527447
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
GASTRO PNG.png
SPIERAMY PNG-1.jpg
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg