herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Zgłaszanie pomysłów

Większość zasad pozostała ta sama, zmieniła się tylko kwota przeznaczona na realizację projektów.

W 8. edycji warszawskiego BO, czyli na projekty zgłaszane na 2022 rok, będzie to 93.575.094,00 zł. Aż 4.398.029,00 zł z tej puli przypadnie Białołęce.

Jest to więcej niż w dwóch poprzednich edycjach, co wynika z zapisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018 poz. 130):

„…wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy (Warszawa – dopisek redakcji) zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu (czyli z 2019 roku – dopisek redakcji)”.

Projekty można składać na dwóch poziomach

 • dzielnicowym, jeśli zadanie zgłaszane w projekcie dotyczy tylko jednej dzielnicy i pokrywa się z katalogiem zadań wykonywanych przez Urząd Dzielnicy,
 • ogólnomiejskim, jeśli zadanie zgłaszane w projekcie zlokalizowane jest na terenie kilku dzielnic i/lub nie pokrywa się z katalogiem zadań wykonywanych przez Urząd Dzielnicy.

Od poziomu, na którym będzie zgłoszony projekt, zależy liczba podpisów poparcia, która powinna być zebrana i dołączona do projektu oraz limit kosztowy dla jednego projektu.

 

Dzielnicowy

Ogólnomiejski

Poparcie

20 mieszkańców dzielnicy, w której zlokalizowany jest projekt 40 podpisów mieszkańców Warszawy

Limit kosztowy

879.605,00 zł (dla Białołęki) 5.614.505,00 zł (dla całej Warszawy)

UWAGA!!! Ze względu na panującą pandemię oraz bezpieczeństwo zdrowotne naszych mieszkańców istnieje możliwość elektronicznego zbierania podpisów poparcia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Procedura podpisu projektu przez profil zaufany, dla osób, który taki profil posiadają lub chcą go założyć:

 1. Osoba chcąca poprzeć projekt uzupełnia Kartę poparcia (w załącznikach obok). Wpisuje imię i nazwisko, adres, tytuł projektu, poziom i nazwę dzielnicy, o ile jest to projekt dzielnicowy.
 2. Następnie wchodzi na stronę https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany i loguje się.
 3.  Za pomocą niebieskiego przycisku podpisuje Kartę poparcia (wybiera uzupełniony dokument z dysku, podpisuje się) i pobiera podpisany dokument w formacie .xml.
 4. Przesyła podpisany dokument do autora projektu mailem lub z wykorzystaniem przycisku przy projekcie na stronie bo.um.warszawa.pl "Wyślij wiadomośc do autora".
 5. Autor projektu dołącza podpisany dokument do Listy poparcia zgłoszonego projektu. Dodatkowo autor projektu musi uzupełnić Listę poparcia o dane osób (imię, nazwisko, adres zamieszkania), które przesłały swoje Karty poparcia. Dzięki temu, że do Listy poparcia dołączone są podpisane Karty poparcia a na Liście poparcia nie trzeba uzupełniać podpisu osoby, która przesłała Kartę poparcia.
 6. Urzędnik weryfikuje podpis na stronie https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany poprzez dodanie dokumentu na stronie. Po dodaniu dokumentu wyświetla się potwierdzenie, kto dany dokument podpisał. Treść dokumentu można zobaczyć pobierając go w pdf.
 7. W przypadku podpisania Karty profilem zaufanym, nie ma konieczności zachowania papierowej wersji Karty poparcia, ponieważ wystarczy wersja elektroniczna. Wersja elektroniczna jest oryginałem i nie trzeba jej drukować.

Na Karcie poparcia może podpisać się jedna osoba lub rodzic w imieniu kilkorga dzieci (wtedy dane dzieci powinny być wypisane na Karcie). Nie rekomendujemy podpisów kilku osób na jednej Karcie poparcia przy użyciu profilu elektronicznego ze względu na ochronę danych osobowych.

Projekt musi spełniać kryteria ogólnodostępności

 • musi być bezpłatny,
 • przez cały okres eksploatacji musi być udostępniany przez min. 25 godzin tygodniowo (włącznie z sobotami i niedzielami) od 06:00 do 22:00 (dotyczy projektów inwestycyjnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu),
 • w projektach skierowanych do ograniczonej grupy odbiorców muszą być wyraźnie wskazane zasady, terminy i sposoby rekrutacji.

Pozostałe zasady dotyczące składanych projektów

 • autorami mogą być tylko mieszkańcy Warszawy (wg adresu zamieszkania a nie zameldowania),
 • jeden projekt może złożyć maksymalnie 3 mieszkańców (1 autor główny, będący osobą do kontaktu + 2 współautorów),
 • muszą być wykonalne w 1 rok budżetowy liczony od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku,
 • muszą być zlokalizowane na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny [do sprawdzenia pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl zakładka „Własność”],
 • muszą być zgodne z prawem (np. nie mogą zawierać treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, nie mogą wskazywać wykonawcy projektu, ani zakładać wykorzystania wskazanego przez projektodawcę utworu bez przeniesienia na m.st. Warszawę praw majątkowych lub praw zależnych),
 • zadania zgłoszone w projektach muszą się mieścić w katalogu zadań własnych wykonywanych przez m.st. Warszawę określonych w statucie miasta oraz ustawach dotyczących Warszawy i samorządu (do sprawdzenia pod adresem https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/warszawa/default.htm),
 • muszą mieć wskazaną lokalizację i poziom (dzielnicowy lub ogólnomiejski),
 • muszą mieć oszacowany koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych przyznanych Dzielnicy,
 • nie mogą być dzielone na etapy ani zakładać wykonania jedynie dokumentacji projektowej,
 • można złożyć dowolną liczbę projektów w dowolnych dzielnicach nawet, jeśli się nie jest ich mieszkańcem.

Kiedy i gdzie składać projekty?

 • przez internet korzystając z aplikacji dostępnej pod adresem https://bo.um.warszawa.pl, gdzie należy wypełnić formularz i wstawić wszelkie załączniki. Listę poparcia należy zeskanować i załączyć w miejscu tylko dla niej przeznaczonym – to ważne, bo listy zawierają dane osobowe mieszkańców, które są chronione. Jeśli zostaną załączone w miejscu dla nich wskazanym, będą niewidoczne dla użytkowników internetu, a dostępne tylko dla urzędników posiadających zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • osobiście w Urzędzie Dzielnicy Białołęka przy ul. Modlińskiej 197 czynnym w poniedziałki w godz. 08:00 - 18:00, a we wtorki, środy, czwartki i piątki w godz. 08:00 – 16:00, stanowiska nr 20-25.
 • korespondencyjnie przesyłając projekt  na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem „Budżet obywatelski 2022”.

Wsparcie dla mieszkańców

Dla wszystkich zainteresowanych pisaniem projektów, zorganizowaliśmy dyżury telefoniczne.

Wsparcie dla mieszkańców - dyżury telefoniczne

(wersja tabeli z dyżurami wg dni kalendarzowych jest dostępna w załącznikach obok)

Dla projektów z zakresu

Dyżur

budowy / remontów / doposażenia placów zabaw i parkównasadzeń roślin, utrzymania czystości

Grudzień

- poniedziałki, godz. 10:00-12:00

7 i 21 grudnia, Adam Staniec, , tel. 22 32 54 220

14 i 28 grudnia, Ilona Kuleczka, , tel. 22 32 54 210

- wtorek, 1 grudnia, godz. 10:00-12:00

Ilona Kuleczka, , tel. 22 32 54 210

- wtorek, 22 grudnia, godz. 16:00-17:00

Piotr Kobierecki, , tel. 22 32 54 209

- środa, 30 grudnia, godz. 16:00-18:00

Piotr Kobierecki, , tel. 22 32 54 209

- czwartki, 3, 10 i 17 grudnia, godz. 16:00-17:00

Piotr Kobierecki, , tel. 22 32 54 209

Styczeń

- poniedziałki, godz. 10:00-12:00

4 stycznia, Adam Staniec, , tel. 22 32 54 220

11 i 18 stycznia, Ilona Kuleczka, , tel. 22 32 54 210

- wtorki, godz. 10:00-12:00

5 stycznia, Ilona Kuleczka, , tel. 22 32 54 210

12 i 19 stycznia, Adam Staniec, , tel. 22 32 54 220

- czwartki, 7, 14 i 21 stycznia, godz. 16:00-18:00

Piotr Kobierecki, , tel. 22 32 54 209

budowy dróg, chodnikówścieżek rowerowych i oświetlenia  

Grudzień

- wtorki, godz. 14:00 – 17:00

1 grudnia, Mirosław Grabowski, , tel. 22 44 38 259

8 grudnia, Piotr Powała, , tel. 22 44 38 278

15 grudnia, Benedykt Olech, , tel. 22 44 38 258

22 grudnia, Maria Traczyńska, , tel. 22 44 38 258

29 grudnia, Andrzej Szewczyk, , tel. 22 44 38 278

Styczeń

- wtorki, godz. 14:00 – 17:00

5 stycznia, Dominik Karabin, , tel. 22 44 38 259

12 stycznia, Mirosław Grabowski, , tel. 22 44 38 259

19 stycznia, Piotr Powała, , tel. 22 44 38 278

- czwartki, godz. 14:00 – 17:00

7 stycznia, Ireneusz Gajewski, , tel. 22 44 38 214

14 stycznia, Benedykt Olech, , tel. 22 44 38 258

21 stycznia, Maria Traczyńska, , tel. 22 44 38 258

remontów dróg i chodnikówścieżek rowerowych, wymiany oświetlenia ulic i przejść dla pieszych, organizacja ruchu

Grudzień

- poniedziałki, 7 i 21 grudnia, godz. 8:00-10:00 i 16:00-17:00

Beata Kułakowska, , tel. 22 44 38 228

- wtorek, 15 grudnia, 10:00-12:00 i 16:00-17:00

Jolanta Charlińska, , tel. 22 44 38 265

- środy, 2 i 30 grudnia, godz. 8:00-10:00 i 16:00-17:00

Elżbieta Korkosz, , tel. 22 44 38 266

Styczeń

- poniedziałki, 4, 11 i 18 grudnia, godz. 16:00-18:00

Beata Kułakowska, , tel. 22 44 38 228

- wtorki, 5, 12 i 19 grudnia, godz. 10:00-12:00

Jolanta Charlińska, , tel. 22 44 38 265

- środy, 6, 13 i 20 grudnia, godz. 8:00-10:00

Elżbieta Korkosz, , tel. 22 44 38 266

budowy / remontów / uzupełnienia infrastruktury szkolnej

Grudzień

- środa, 2 grudnia, godz. 16:00-17:00

Dorota Jankowska, , tel. 22 44 38 401

- czwartek, 3 grudnia, godz. 10:00-12:00

Dorota Jankowska, , tel. 22 44 38 401

- środa, 9 grudnia, godz. 16:00-17:00

Nina Chylińska, , tel. 22 44 38 231

- piątek, 11 grudnia, godz. 10:00-12:00

Nina Chylińska, , tel. 22 44 38 231

- czwartek, 17 grudnia, godz. 14:00-16:00

Andżelika Kraszewska-Papuszka, , tel. 605 954 815

- piątek, 18 grudnia, godz. 16:00-17:00

Andżelika Kraszewska-Papuszka, , tel. 605 954 815

- poniedziałek, 21 grudnia, godz. 10:00-12:00

Jacek Bielecki, , tel. 22 44 38 231

- wtorek, 22 grudnia, godz. 16:00-17:00

Jacek Bielecki, , tel. 22 44 38 231

- wtorek, 29 grudnia, godz. 10:00-12:00

Marcin Gołębiewski, , tel. 22 44 38 466

- środa, 30 grudnia, godz. 16:00-17:00

Marcin Gołębiewski, , tel. 22 44 38 466

Styczeń

- poniedziałek, 4 stycznia, godz. 10:00-14:00

Arkadiusz Żyszkiewicz, , tel. 22 44 38 401

- wtorek, 5 stycznia, godz. 16:00-18:00

Arkadiusz Żyszkiewicz, , tel. 22 44 38 401

- wtorek, 12 stycznia, godz. 12:00-16:00

Renata Weber, , tel. 22 44 38 227

- środa, 13 stycznia, godz. 16:00-18:00

Renata Weber, , tel. 22 44 38 227

- czwartek, 21 stycznia, godz. 12:00-16:00

Andżelika Kraszewska-Papuszka, , tel. 605 954 815

- piątek, 22 stycznia, godz. 16:00-18:00

Andżelika Kraszewska-Papuszka, , tel. 605 954 815

organizacji zajęć / warsztatów edukacyjnych dla dzieci

Grudzień

- codziennie, poniedziałek – piątek (oprócz świąt), godz. 8:00-16:00

Arkadiusz Strzałkowski, , tel. 22 32 54 193

Styczeń

- codziennie, poniedziałek – piątek (oprócz świąt), godz. 8:00-16:00

Arkadiusz Strzałkowski, , tel. 22 32 54 193

organizacji zajęć / warsztatów / wydarzeń sportowych dla dzieci i dorosłych

Grudzień

- wtorki, godz. 11:00-12:00

1, 8, 15 i 22 grudnia, Anna Kostkowska, , tel. 22 32 54 202

29 grudnia, Roman Stachurski, , tel. 22 32 54 205

- środy, godz. 11:00-12:00 i 16:00-17:00

2, 9, 16 i 23 grudnia, Anna Kostkowska, , tel. 22 32 54 202

30 grudnia, Roman Stachurski, , tel. 22 32 54 205

Styczeń

- poniedziałek, 4 stycznia, godz. 10:30-12:30 i 16:00-17:00

Anna Kostkowska, , tel. 22 32 54 202

- wtorki, 5, 12 i 19 stycznia, godz. 10:30-12:30 i 16:00-17:00

Anna Kostkowska, , tel. 22 32 54 202

- środy, 13 i 20 stycznia,  godz. 10:30-12:30 i 16:00-17:00

Anna Kostkowska, , tel. 22 32 54 202

organizacji zajęć / warsztatów / wydarzeń kulturalnych dla dzieci i dorosłych

 Grudzień

- wtorki, 09:00-11:00, Barbara Szymańska,  , tel. 513 278 432

- środy, 16:00-17:00, Barbara Szymańska,  , tel. 513 278 432

Styczeń

- wtorki, 09:00-13:00, Zbigniew Kowalewski,  , tel: 501 594 165

- piątki, 17:00-19:00, Zbigniew Kowalewski,  , tel: 501 594 165

organizacji zajęć / wydarzeń / projektów społecznych

 Grudzień

- poniedziałki, godz. 8:00-10:00 i 17:00-18:00

7 i 14 grudnia, Justyna Sidorowicz, , tel. 22 44 38 436

21 grudnia, Paulina Malujda, , tel. 22 44 38 409

- środy, 2 i 30 grudnia, godz. 8:00-10:00 i 17:00-18:00

Justyna Sidorowicz, , tel. 22 44 38 436

Styczeń

- poniedziałek, 4 stycznia, godz. 8:00-12:00 i 16:00-18:00

Bartłomiej Wolke, , tel. 22 44 38 411

- poniedziałek, 11 stycznia, godz. 8:00-12:00 i 17:00-19:00

Paulina Malujda, , tel. 22 44 38 409

- poniedziałek, 18 stycznia, godz. 8:00-9:00 i 17:00-18:00

Paulina Malujda, , tel. 22 44 38 409

- środa, 20 stycznia, godz. 8:00-11:00 i 16:00-17:00

Bartłomiej Wolke, , tel. 22 44 38 411

Codziennie, od poniedziałku do piątku, do dyspozycji mieszkańców są koordynatorzy ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicy Białołęka:

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21127491
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg