herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
grafika
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Naczelnik Katarzyna Głażewska
ul. Milenijna 2a, 03-130 Warszawa
tel.: 22 443 82 22
faks: 22 443 83 06
 
Referat Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego
ul. Milenijna 2a, 03-130 Warszawa
 • świadczenia rodzinne: 22 443 84 41, 22 443 84 42, 22 443 84 43, 22 443 84 79 oraz 22 443 84 73
 • świadczenia wychowawcze "500+": 22 443 84 34, 22 443 84 35, 22 443 84 37, 22 443 84 38, 22 443 84 39, 22 443 84 40, 22 443 84 48
 • Dobry Start (300+): 22 44 38 469, 22 443 84 74, 22 443 84 75
 • fundusz alimentacyjny: 22 443 84 33, 22 443 84 45, 22 443 84 47
 
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa
pok. 239, 240A
tel: 22 443 84 09, 22 443 84 10, 22 443 84 11, 22 443 84 36
 

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Białołęka należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw społecznych i ochrony zdrowia;
 2. realizacja na terenie Dzielnicy zadań, wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Zarząd Dzielnicy, w tym:
  • wyposażenie i obsługa administracyjno-techniczna lokalu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dzielnicowy Zespół Białołęka m.st. Warszawy, zapewnienie funkcjonowania, monitorowanie i kontrola prawidłowości pracy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego,
  • współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
 3. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.);
 4. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.);
 5. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 6. potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
 7. przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 8. przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i wnioski oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
 9. inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 10. współpraca z Dzielnicową Komisją Dialogu Społecznego w Dzielnicy Białołęka oraz właściwą komisją Rady Dzielnicy oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych;
 11. prowadzenie, przy pomocy wydziału, spraw Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, a w szczególności:
  • prowadzenie tej jednostki, za wyjątkiem jej tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania jej w majątek,
  • nadzór nad tą jednostką, w tym:
   • zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
   • występowanie z wnioskami w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek;
 12. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.);
 13. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092, z późn. zm.);
 14. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) w zakresie wydawania decyzji w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny;
 15. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473);
 16. realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu rządowego „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061).
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
19453362
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg