herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Zgłaszanie projektów

16 listopada - 15 stycznia

W 3. edycji składanie projektów rozpoczynamy wcześniej, ale za to projektodawcy będą mieli więcej czasu na ich napisanie.

Jak co roku, projekty należy zgłaszać na specjalnym formularzu i można to zrobić na dwa sposoby:

ON-LINE

- papierowo (formularze do pobrania obok).

Projekty zgłaszane papierowo można dostarczyć:

- osobiście do Urzędu Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197, w godz. 08:00 - 16:00 (w poniedziałki do 18:00) - projekty przyjmowane są w okienkach od nr 20 do nr 25 w sali B obsługi mieszkańców

- przesłać pocztą na adres: Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa z dopiskiem "Budżet partycypacyjny 2017" - decyduje data wpływu do Urzędu Dzielnicy.

W tym roku projekt może zgłosić więcej niz jedna osoba, dane pozostałych projektodawców należy wpisać w załączniku do formularza (do pobrania obok pt. "Dodatkowi projektodawcy"). Jednakże w przypadku konieczności wprowadzenia zmian do projektu, pracownicy Urzędu będą kontatkowali się z osobą, która jest wskazana na pierwszej stronie formularza zgłoszeniowego.

Do formularza należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez 30 osób (do pobrania powyżej). UWAGA!!! Na liście nie może podpisać się projektodawca/-y. Osoby, które zgłaszają projekt ON-LINE załączają skan listy popracia, osoby, które dostarczają projekt osobiście lub pocztą załączają listę poparcia w oryginale. Każda lista poparcia musi mieć wypełnioną nazwę projektu, do którego jest dołączana oraz dane i podpisy osób popierających.

Tradycyjnie projekt może zgłosić osoba niepełnoletnia - wówczas do formularza należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego (do pobrania powyżej). W kształtowanie naszego otoczenia może się włączyć również cudzoziemiec zamieszkujący w Warszawie - wówczas do formularza zgłoszeniowego dołącza oświadczenie (do pobrania powyżej).

Projektodawco pamiętaj, że:
 • projekty mogą zgłaszać tylko mieszkańcy m.st. Warszawy – czyli osoby fizyczne, a nie organizacje, firmy, szkoły, itp., a osoby zgłaszające projekty muszą zamieszkiwać na terenie m.st. Warszawy;
 • możesz zgłosić więcej niż 1 projekt i możesz poprzeć dowolną liczbę projektów (poza własnym);
 • projekt musi być jednoroczny – czyli możliwy do zrealizowania w trakcie 1 roku budżetowego;
 • projekt nie może obejmować realizacji tylko 1 etapu – każdy projekt musi być zrealizowany w trakcie 1 roku „od początku do końca”;
 • projekt musi być zlokalizowany w jednym z trzech obszarów Białołęki - sprawdź tutaj
 • projekt musi być ogólnodostępny, tzn. przeznaczony dla ogółu mieszkańców;
 • koszt projektu nie może przekroczyć 500 tys. zł;
 • należy też oszacować koszty eksploatacji, te jednak nie są wliczane do kosztów projektu, czyli do „500 tys. zł”;
 • projekt musi mieścić się w zadaniach m.st. Warszawy – czytaj poniżej;
 • projekt może być umiejscowiony na terenie nie będącym własnością m.st. Warszawy lub będącym własnością m.st. Warszawy obciążonym na rzecz osób trzecich, pod pewnymi warunkami – czytaj poniżej;
 • projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, strategiami i programami m.st. Warszawa;
 • projekt musi być podpisany;
 • do projektu musi być załączona lista poparcia z 30 podpisami mieszkańców Warszawy, na której nie będzie Twojego podpisu – nie możesz poprzeć swojego projektu;
 • do projektu muszą być dołączone wszystkie załączniki, które wskazałeś w projekcie;
 • jeżeli jesteś niepełnoletni, nie zapomnij o dołączeniu zgody opiekuna prawnego / rodzica na Twój udział w BP 2017;

 

Co to są "zadania własne"?

Do zadań własnych m.st. Warszawy należy:

• Budowa: dróg, chodników, oświetlenia, parkingów lub miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych, parków, placów zabaw, placówek oświatowych, boisk sportowych, placówek kulturalnych - w tym bibliotek, pomników, placówek społecznych;

• Remonty: infrastruktury drogowej, placówek oświatowych, kulturalnych, społecznych, infrastruktury sportowej;

• Środowisko: sprzątanie, sadzenie roślinności, wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu, dokarmianie zwierząt;

• Organizacja imprez: kulturalnych, sportowych, społecznych typu wystawy, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, projekcja filmów, przedstawienia teatralne;

• Edukacja: organizacja zajęć dla dzieci, organizacja zajęć dla seniorów, profilaktyka zdrowotna;

• Informacja: za pomocą narzędzi komunikacyjnych (internet, profile społecznościowe, gazety), budowa internetowej sieci bezprzewodowej;

• Obsługa mieszkańców: sala WOM, internet.

Projekty mogą być składane na terenach nie będących własnością miasta stołecznego Warszawy, ale:
 • jeżeli projekt będzie dotyczył inwestycji (np. budowa/remont, drogi, chodnika, latarni, boiska, budynku, itd.), wówczas projektodawca będzie musiał dołączyć do projektu oświadczenie właściciela  lub użytkownika wieczystego gruntu o ustanowieniu odpowiedniej służebności gruntowej umożliwiającej realizację i utrzymanie przedmiotu projektu. Zakres tej służebności będzie trzeba skonsultować z Burmistrzem Dzielnicy Białołęka przed złożeniem projektu;
 • jeżeli projekt będzie dotyczył np. organizacji zajęć, widowiska, zawodów sportowych, itd., wówczas trzeba będzie dołączyć do projektu pisemną zgodę dysponenta terenu.

Praktyczny poradnik internetowy

Zgłoszenie projektu on-line, pobranie formularza zgłoszeniowego app.twojbudzet.um.warszawa.pl

Informacje dotyczące budżetu partycypacyjnego na Białołęce www.bialoleka.waw.pl

Mapa własności dla m.st. Warszawy www.mapa.um.warszawa.pl

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla Dzielnicy Białołęki inwestycje.bialoleka.waw.pl

Wykaz działek, na których nie należy składać projektów - wszystkie działki można sprawdzić na mapie własności m.st. Warszawy (patrz wyżej)

Mapa ścieżek rowerowych www.mapa.um.warszawa.pl

 

Dyżury konsultacyjne

Dla wszystkich projektodawców organizujemy 3 dyżury konsultacyjne.

Wszystkie odbędą się w Urzędzie Dzielnicy przy ul. Modlińskiej 197, w sali B obsługi mieszkańców, w godz. 16:30 - 20:00.

Pierwszy dyżur już 24 listopada (wtorek).

Drugi dyżur - 8 grudnia (wtorek).

Trzeci dyżur - 12 stycznia (wtorek).

Podczas spotkań informacyjnych wyświetlaliśmy prezentację o zasadach budzetu partycypacyjnego ogólnych i tych szczegółowych obowiązujących na Białołęce, zebraliśmy projekty z dotychczasowych 2 edycji, które zostały lub zostaną zrealizowane oraz pokazaliśmy jakie inwestycje będą realizowane na Białołęce w najbliższych latach. Aby się zapoznać z prezentacją, kliknj TUTAJ.

Dzielnicowy koordynator ds. budżetu partycypacyjnego - Anna Rurka, tel. 22 51 03 350, e-mail:  , Joanna Pernal-Stasińska, tel. 22 51 03 353, e-mail:  

Polub i sprawdzaj nas na  Budżet Partycypacyjny w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
17568363
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg