herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek
Opublikowano: 30.03.2021

Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.)obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 kształcenie specjalne, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  • 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  • 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zgodnie z Art. 32 ust. 6 ww. ustawy:

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 wychowanie przedszkolne ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Dowóz zbiorowy/zorganizowany

Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy organizuje dowóz uczniów niepełnosprawnych:

 • w dni nauki szkolnej zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych (nie dotyczy zajęć pozalekcyjnych). Dowóz dzieci organizowany jest w grupach kilkuosobowych na trasie dom-placówka oświatowa oraz placówka oświatowa -dom;
 • dowóz odbywa się o ściśle określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie tygodniowego i stałego planu zajęć lekcyjnych;

Usługa bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu świadczona jest przez firmę dysponującą samochodami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.
Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2021 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 132 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych – Dz.U. z 2019.2019  z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz zorganizowany,
 • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko (można dostarczyć do 17.09.2021 r.)

Dowóz indywidualny (zwrot kosztów dowozu)

Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują od Dzielnicy zwrot kosztów za dowóz w formie ryczałtu zgodnie z Zarządzeniem Nr 455/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem (opiekunem prawnym) a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na dany rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku. Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Zgodnie z Art. 39a ww. ustawy:

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt = (a−b)∗c∗(d/100)

gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.

5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust.4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie z ust.2.

Podstawą zwrotu kosztów jest oświadczenie (Zał. nr 1 do Zarządzenia Nr 455/2020 z dnia 26.03.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy), które stanowi podstawę do wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka. Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 13 sierpnia 2021 r.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dowóz dziecka (ryczałt)
 • kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko (można dostarczyć do 15.09.2021 r.)

Wnioski wraz z załącznikami i klauzulą informacyjną RODO należy składać w:
Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197

można także przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Modlińska 197, 03-122 Warszawa.

Dodatkowych wyjaśnień związanych z organizacją dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych można uzyskać pod numerem tel. 22 325 42 01,

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
Telefon:
22 44 38 400
Godziny pracy:
Pon-Pt: 08:00 - 16:00

Więcej na temat działania urzędu w komunikacie...

Wjazd na parking urzędu po pobraniu biletu. Opłata: 3 h bezpłatnie, później 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Więcej w regulaminie.

Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
21659917
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
gastro 142-42 (1).jpg
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg