herb dzielnicy z nazwą.png
                 
pl
pl
 
Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS" przy BOS
Adres:
Światowida 56
Miasto:
03-185 Warszawa
Tel:
601 33 16 98

Białołęcki Uczniowski Klub Sportowy "BUKS" jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, rodziców, uczniów, nauczycieli, instruktorów, trenerów i sympatyków. Terenem działania i siedzibą Klubu jest Dzielnica Warszawa Białołęka. Klub jest stowarzyszeniem wpisanym do ewidencji i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą "Prawo o stowarzyszeniach", ustawą o systemie oświaty, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz własnym statutem.

Celem Klubu jest realizacja zadań publicznych w zakresie upowszechniania oraz rozwoju sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a w zczególności:

  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Białołęckiego Ośrodka Sportu i szkół Dzielnicy Warszawa Białołęka oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  3. Uczestniczenie we współzawodnictwie sportowym, w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim.
  4. Organizowanie uczniom zajęć sportowych w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  6. Organizowanie wszystkim chętnym uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
  8. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych oraz młodzieży niepełnosprawnej.

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami szkół, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Urząd Dzielnicy Białołęka, m.st. Warszawy
03-122 Warszawa, ul.Modlińska 197
Telefon: 22 44 38 400
Stronę odwiedziło osób:
22949641
bo_logo_baner.png
ban-konsultacje.jpg
inicjatywa baner wysuwany1.jpg
ban-mapa.jpg
ban-kontakt.jpg
ban-19115.jpg
ban-bip.jpg
rodo1.png
koronawirus działania warszawy.png
ban-facebook.jpg
ban-youtube.jpg
ban-instagram.jpg